Türkiye’de Emlak Alımı

Emlak alımında satış bedeli satıcı ve alıcı arasında belirlenir. Tapu Sicil Müdürlüğü’nün satış bedeline müdahale yetkisi yoktur. Ancak, satış bedeli emlak beyan değerinden düşük ise, tapu müdürlüğü aradaki farkın Vergi Usul Kanunu’na göre cezalı olarak tahsil edileceğini taraflara hatırlatır. Satıcının istemi halinde, satış bedelinden arta kalan kısım için kanuni ipotek tesis edilebilir. Satış bedelinin ödenmesi konusunda taraflar arasındaki hususlar ve vadeler resmi senede yazılır

Emlak alırken gerekli belgeler aşağıdaki şekildedir:

 • Tarafların resimli ve vatandaşlık numaralı nüfus cüzdanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları
 • Satılması istenilen taşınmaza ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını gösteren belge
 • Vekâleten alım yapılıyor ise tasarruf yetkisini gösteren resimli vekâletname
 • Tüzel kişi adına alım yapılıyor ise tüzel kişinin taşınmaz mal tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösteren yetki belgesi
 • Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden rayiç bedelini gösteren belge
 • Taşınmazın vergi borcu olmadığına dair belediyeden alınacak belge

 

Emlak alımı esnasında ödenecek vergi ve diğer giderler şunlardır:

 • Taşınmaz mal bina ise deprem sigortası
 • Genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden satıcı ve alıcıdan tahsil edilen toplam % 3,3 oranında tapu harcı bedeli
 • Döner Sermaye İşletmesi’nce belirlenen tarifeye göre ödenecek ücret
 • Varsa, taşınmaz malın Veraset ve İntikal Vergisi*
 • Vekâleten alım yapıldığı hallerde vekâletname ücreti

* Veraset ve İntikal Vergisi ilişiği olup olmadığını anlamak için, satıcının söz konusu taşınmaz malı bağış veya intikal gibi bedelsiz bir şekilde iktisap edip etmediğine bakılır. Bedel ödemeden iktisap etmiş ise vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi kesildiğine veya bu vergiden muaf olduğuna dair yazı getirmesi istenir.